สคร.7 ร่วมกับ ศูนย์คาทอลิกเชียงของอุบลฯ แถลงข่าววันวัณโรคสากล 12 มีนาคม นี้

สคร.7 ร่วมกับ ศูนย์คาทอลิกเชียงของอุบลฯ แถลงข่าววันวัณโรคสากล 18 มีนาคม นี้

12 มี.ค. 56 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางศุภศรัย  สง่าวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ, นางสาวศิริวรรณ  ชุมนุม หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  และนางนันทพร  บุญประสม ผู้อำนวยการศูนย์คาทอลิกเชียงของ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว โครงการวันวัณโรคสากล “เมืองไทย ปลอดวัณโรค” ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ OTOP อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับศูนย์คาทอลิกเชียงของ จังหวัดอุบลราชธานี  และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดรณรงค์วัณโรคสากล ประจำปี 2556 (World TB Day) ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน วัยรุ่น วัยทำงาน กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อ อาการ การรักษา การปฏิบัติตัว และการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยวัณโรค  ซึ่งองค์การอนามัยโลก ใช้คำขวัญในการรณรงค์ในปีนี้คือ Stop TB in my lifetime  โดยใช้แนวความคิดที่ว่า  We want “Thailand Free TB” ภาษาไทยคือ “เมืองไทย ปลอดวัณโรค” หมายถึง “ในช่วงชีวิตของฉัน ฉันอยากเห็นเมืองไทยปลอดวัณโรค” โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์  นิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอ็กซเรย์ปอด การเสวนา การแสดง การตอบปัญหาชิงรางวัล และสาธิตการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค มีกำหนดการในงานมีดังนี้

ข้อความสำคัญ  เมืองไทย ปลอดวัณโรค

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

 ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

 ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ