งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๖ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยและพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นล้นพ้น

นับจากปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปีนี้ เป็นเวลา ๒๒ ปี ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนวัฒนธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๗๗ หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ใน ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย ๑ วิทยาเขต ได้แก่   คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และ วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค  สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า “เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน”

การเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ จะทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณที่เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นจะทรงปลูกต้นกันเกรา จำนวน ๑ ต้น   เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการพันธุกรรมพืช ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาแล้วจะพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ วิชาชีพและประเทศชาติ   จำนวน ๒ รายได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์   แด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ    และจะพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๖๒ คน  แบ่งเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๓๑ คน  และระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๗๓๑ คน
ในปี ๒๕๕๕ นี้ นับเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ  ๘๐ พรรษา  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร  สภามหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร      เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณานุประโยชน์ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาคุณอันล้ำเลิศและเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปชั่วกาลนาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยการจัดเส้นทางการจราจร ขยายพื้นที่บริเวณจอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ได้จัดห้องประชุมตามคณะต่าง ๆ สำหรับญาติบัณฑิต เพื่อให้รับชมการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างทั่วถึง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวอุบลราชธานี ร่วมถวายความจงรักภักดีและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยพร้อมเพรียงกัน