สสจ.อบ.เร่งลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน

สสจ.อบ.เร่งลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สั่งการเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลายตามชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั้ง 25 อำเภอของ จ.อุบลราชธานี หลังจากที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังเพิ่มขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้ประสานให้หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง 25 อำเภอ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ก่อนถึงช่วงที่ฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับการดำเนินงานในเบื้องต้น  ได้แจ้งให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมดำเนินการตัดช่องทางการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกโดยโดยใช้มาตรการ 5 ป. ได้แก่ 1. ปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำทุกชนิด2. ปล่อยปลากินลูกน้ำในโอ่ง หรืภาชนะน้ำใช้ในครัวเรือน 3. เปลี่ยนน้ำในภาชนะ หรือโอ่งน้ำทุก 7 วัน 4. ปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมรอบบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ5. ปฎิบัติจนเป็นนิสัยหากพบผู้ป่วยในครัวเรือนหรือชุมชนของท่าน ที่มีอาการไข้สูงให้รีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกคนควรเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวและทราบถึงวิธีการดูแลบุตรหลานหรือบุคคลที่ใกล้ชิดอย่างถูกต้อง

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่าสำหรับอาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดโรคนี้อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต โดยลักษณะที่สำคัญของไข้เลือดออกคือ ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน ,เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย,บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้ ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้  ดังนั้น จึงควรดูแลบุตรหลานหรือบุคคลใกล้ชิดโดยหากสมาชิกในครอบครัวหากเจ็บป่วยด้วยอาการไข้สูงลอย 2 – 7 วัน ต้องเร่งรัดไปตรวจรักษาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยด่วน

 

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี