‘พลากร สุวรรณรัฐ’ องคมนตรี เยี่ยมชม ‘กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล’ ธุรกิจพลังงานครบวงจรภาคอีสาน ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

‘พลากร สุวรรณรัฐ’ องคมนตรี เยี่ยมชม ‘กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล’ ธุรกิจพลังงานครบวงจรภาคอีสาน ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

          วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตเอทานอล และแป้งมัน คุณภาพดีจากพืชพลังงาน มันสำปะหลัง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 333 ม.9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มีกำลังการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง และกากน้ำตาลวันละ 400,000 ลิตร เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพดีวันละ 300 ตันแป้ง และผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลจากก๊าซชีวภาพได้วันละ 1.9 เมกกะวัตต์  ทั้งนี้มี ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เป็นผู้ให้ข้อมูลบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชม และนางสายสุณีย์ คูหากาญจน์ รองประธานกรรมการบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด  นายศิวะ แสงมณี กรรมการบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ   

น.ส.สุรียส  โควสุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เปิดว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล นอกจากผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูปคุณภาพดี และผลิตไบโอก๊าซเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นผู้นำการผลิตเอทานอลรายใหญ่ กำลังการผลิต 4 แสนลิตร/วัน ซึ่งขณะนี้ส่งขายให้กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ จึงนับเป็นโอกาสสำคัญของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตของธุรกิจพลังงาน โดยสามารถปลูกพืชพลังงานทดแทนอย่างมันสำปะหลังส่งขายให้กับโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล มีความต้องการมันสำปะหลังเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบจำนวนมากถึงวันละ 6,000 ตัน เพื่อผลิตเอทานอลป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยขณะนี้ทางบริษัทได้ทำการเช่าถังเก็บเอทานอลของ บริษัท ไออาร์พีซี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ  จึงสะดวกต่อการขนส่งและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากปัจจุบันภาวะความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศที่สูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 ทำให้ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศสูงขึ้น 2.5 ล้านลิตร/วัน จึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ซึ่งหมายถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนั่นเอง น.ส.สุรียส กล่าว

ศิริลักษณ์  สอนอาจ – ข่าว
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล