ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการศิลปะอีสาน

ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการศิลปะอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาร์ฮี  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง ศิลปะอีสานกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม  โดยมี ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณสถานปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมในงานประกอบด้วย

นิทรรศการจัดแสดงเรื่องราว ศิลปะอีสานแห่งอดีตสมัย  ศิลปะงานช่างที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาเช่น สิม หอแจก หอไตร และงานพุทธหัตถศิลป์ เช่น พระพุทธรูปไม้  โฮงฮด ธรรมาสน์ หีบพระธรรมผ้าผะเวส

นิทรรศการจัดแสดงเรื่องราว ศิลปะอีสานร่วมสมัย ศิลปะงานช่างด้านการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ผลงานการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของศิลปิน และ ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมร่วมสมัยของนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การสัมมนาทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง แนวทางการศึกษาศิลปะอีสานกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายอีกหลายท่าน

ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในฐานะที่เป็นสถานบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นสติปัญญาให้กับสังคมโดยเฉพาะเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม  จึงดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องระหว่างศิลปะกับสังคมอันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมชุมชนท้องถิ่นอีสาน  อีกทั้ง เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้สร้างทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานผ่านศิลปะงานช่างที่หลากหลายแขนง โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราว ศิลปะอีสานแห่งอดีตสมัย ศิลปะงานช่างที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา และศิลปะอีสานร่วมสมัย  และการสัมมนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา อันจักเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น และสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกหลักสูตร

เพลิน วิชัยวงศ์ ปชส.ม.อุบลฯ