VTR บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 1 ประเด็น “บุญราคาแพง แห่งยุคพุทธพานิชย์”