สวทช.นำนักวิจัย บ.เอกชน และสื่อลงพื้นที่ คณะเกษตร ม.อุบลฯ สัมผัสแปลงวิจัยมะเขือเทศ ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว

สวทช. นำนักวิจัย  บ.เอกชน และสื่อ ลงพื้นที่ คณะเกษตร ม.อุบลฯ สัมผัสแปลงวิจัย มะเขือเทศ ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว ความหวังใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)นำนักวิชาการ นักวิจัย และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่แปลงเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมแปลงเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว และรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยเครือข่ายเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ และเพื่อให้เกิดการนำพันธุ์มะเขือเทศที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ให้นักปรับปรุงพันธุ์จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาคัดเลือก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นพันธุ์การค้าต่อไป  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และนำชมแปลงทดลอง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการวิจัย “การพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองที่เกิดจากเชื้อไวรัส และต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สวทช. โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ได้ทำการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศจำนวน ๗๐ สายพันธุ์ มาคัดต้านโรคใบหงิกเหลือง และตรวจสอบยีนด้วยเครื่องโมเลกุล รวมทั้งการคัดเลือกการต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในสภาพโรงเรือนด้วยการปลูกเชื้อจากนั้นได้นำมะเขือเทศที่ผ่านการประเมินโรคดังกล่าวมาปลูกทดสอบในสภาพแปลงปลูกที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวหน้าทีมคณะวิจัย  ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อประเมินผลผลิตและคุณภาพ คัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี ได้สายพันธุ์ที่ผ่านการประเมินการดังกล่าว จำนวน ๑๕ สายพันธุ์ และนำมาขยายเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน เพื่อนำไปจัดแสดงเชื้อพันธุกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นอกจากการจัดแสดงพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการยังได้รับสายพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดผลเล็กจาก ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ จำนวน ๒๗ สายพันธุ์ มะเขือเทศลูกผสมจำนวน ๕ พันธุ์ และพริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ จำนวน ๒๐ พันธุ์ จาก ดร.บุปผา  ใจเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้าร่วมจัดแสดงแปลงสาธิตในครั้งนี้ด้วย