องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2556
วันนี้ (23 ก.พ. 56) ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม  ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล  โดยมี นายสุดใจ จันทำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพูลทรัพย์ รัตนสุภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชูชีพ คำหล่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการกีฬา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนากีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ ในการฝึกสอน การเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและระดับชาติได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันสร้างทัศนคติที่ดีและมีเป้าหมายของการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ พบเพื่อนใหม่ และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมี นายชลัช ภิรมย์ และ ไชยวัฒน์ กันสุธา อดีตผู้ตัดสิน ฟีฟ่า (FIFA) เป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และฝึกภาคปฏิบัติ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี