โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานแถลงข่าวการเปิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องแก้วกัลยา โดยมี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวแถลงถึงที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้เปิดรับนักเรียนชั้นบริบาล – ชั้นอนุบาล ๓ มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ และได้มีการพัฒนาการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ มาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมเสนอชื่อสนับสนุนการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ ในปี ๒๕๕๖ นี้ และทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยจะใช้อาคาร ๓๑ เป็นที่ทำการสอน ไปพร้อมๆ กับการสร้างอาคารถาวรในบริเวณคณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนการศึกษาที่จะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการขยายฐานและต่อยอดทางการศึกษาในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ในส่วนของครูและอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  ตลอดทั้งเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และเป็นสถานประกอบการทางการศึกษาของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

สำหรับช่วงนี้ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นบริบาล – ชั้นอนุบาล ๓ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖  สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๓