ครบรอบ 5 ปีที่มีกฎหมายคุมน้ำเมาพบว่ายังมีการทำผิดแบบโจ่งแจ้งเพียบ

ครบรอบ 5 ปีที่มีกฎหมายคุมน้ำเมาพบว่ายังมีการทำผิดแบบโจ่งแจ้งเพียบ

อุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 วันที่ 14-15 ก.พ. 56 เครือข่ายงดเหล้าจับมือเยาวชนรณรงค์ลดละเลิกน้ำเมา วิงวอนผู้ใหญ่ให้เป็นแบบอย่างในทางที่ดี  ไม่หลงมัวเมาสุรายาเสพติด พร้อมถือโอกาสขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมรณรงค์ “อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์ปลอดเหล้า” และขอบคุณร้านค้าผู้ประกอบการที่ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ขายเหล้าเบียร์ให้เด็กเยาวชนที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือคนเมาจนครองสติไม่ได้ และไม่ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ขายได้คือช่วงเวลา 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น. เท่านั้น พร้อมทั้งมีการแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์จากเครือข่ายนักสื่อสารเยาวชนรณรงค์ลดนักดื่มหน้าใหม่ เพื่อสื่อสารสาธารณะให้สังคมได้เห็นโทษภัยจากน้ำเมาและเข้าใจในกฎหมายที่มีมาแล้ว 5 ปี ให้มากยิ่งขึ้น

นายวิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายบังคับใช้มาแล้ว 5 ปี คือตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 51 แต่จากการเฝ้าระวังโดยเครือข่ายเยาวชน 8 จังหวัดอีสานล่าง ได้สุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 56 ที่ผ่านมาพบว่าร้านค้าเกือบทั้งหมดจำหน่ายเหล้าเบียร์ให้กับเด็กเยาวชนโดยไม่ขอดูบัตรประชาชน และยังจำหน่ายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ขาย แม้แต่ร้านสะดวกซื้อเยาวชนก็หาซื้อได้โดยง่าย มีเพียงร้านสะดวกซื้อชื่อดังที่ไม่ยอมขายนอกเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ก็ไม่มีการขอดูบัตรประชาชนผู้ซื้อที่เป็นเยาวชนจากพนักงานขาย นอกจากนี้ยังพบว่าร้านเหล้าปั่นได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการแจกคูปองสะสมซื้อครบ 10 หน่วย จะได้แถมฟรีอีก 1 หน่วย จากปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นสถานการณ์หลายด้าน คือ ตัวผู้ประกอบการอาจจะยังไม่เข้าใจในตัวกฎหมายที่มีผลบังคับใช้มาแล้วถึง 5 ปี และต้องไปวิเคราะห์กันที่สาเหตุว่าเกิดจากการประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยไปหรือไม่ทั่วถึง หรืออาจจะเกิดจากการที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหย่อนยานปล่อยให้มีการกระทำผิดอย่างโจ่งแจ้ง หรืออีกด้านหนึ่งอาจจะเกิดจากผู้ประกอบการรู้กฎหมายแต่เห็นแก่ได้ ทำทุกอย่างแม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายก็ตามขอเพียงให้ได้เงิน ทั้งนี้เยาวชนอีสานล่าง 8 จังหวัด อาสาที่จะนำผลที่ได้ไปสะท้อนสู่ผู้ใหญ่ในจังหวัด โดยเฉพาะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยงานราชการเป็นคณะกรรมการ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมาย

นายเอกพล  งามเถื่อน ตัวแทนเครือข่ายนักสื่อสารเยาวชนรณรงค์ลดนักดื่มหน้าใหม่ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เยาวชนจากหลากหลายสถาบันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โทษภัยจากน้ำเมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา และในวันที่ 15 ก.พ. 56 ได้ร่วมกันแสดงพลังเยาวชนจัดขบวนเดินรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์มาโดยตลอด ในโอกาสนี้ตนยังได้แต่งเนื้อเพลง “คนบ้านเฮาเลิกเหล้าเลิกจน” เพื่อสะท้อนปัญหาให้สังคมได้ช่วยกันรณรงค์ลดการดื่มน้ำเมา และวิงวอนผู้ใหญ่ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในงานยังมีการแสดงในทางที่สร้างสรรค์จากกลุ่มแกนนำเด็กเยาวชนและได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความดีเป็นถิ่นนักปราชญ์ และยังมีจุดแข็งในการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนได้เข้ามาส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นพลังสังคมหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีพลังเด็กเยาวชนที่อาสามาทำหน้าที่ปฏิบัติการเฝ้าระวังและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ได้หลีกหนีจากปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ความรุนแรงต่างๆ ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่ทวนกระแสค่านิยมทางสังคมและกลยุทธ์การตลาดธุรกิจน้ำเมาที่ถาโถมโหมสร้างกระแสให้คนดื่มกินเสพ โดยไม่คำนึงถึงปัญหาผลกระทบ และหลักคุณธรรมที่ดีงามในสังคมไทย ดังนั้นโอกาสครบรอบ 5 ปี พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่คนในสังคมได้มีโอกาสหันหน้าเข้ามาทบทวนหาทางจัดการควบคุมปัญหาจากน้ำเมากันอีกครั้ง โดยเฉพาะคณะกรรมการตามกฎหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาและผลกระทบ ปกป้องเยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รายงานโดย NoalTV : ทีวีออนไลน์ ไร้แอลกอฮอล์

www.facebook.com/NoalTV