ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กอุบลฯ ร่วมสร้างพลังเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในชุมชน

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กอุบลฯ ร่วมสร้างพลังเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในชุมชน

จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 56 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี มีเด็กเยาวชนจากพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านใน 25 อำเภอ เข้าร่วมจำนวนเกือบ 100 คน

นางมานิตา  มีแก้ว ประธานศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี หรือชื่อย่อ ศพส. เพื่อเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรและเป็นวิทยากรดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มทักษะการดำรงชีวิต และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลังอาสาช่วยเหลือสังคม และทำประโยชน์สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ดำเนินงานฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสันทนาการ การเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น และเข้าใจสังคม การเรียนรู้ด้านการสื่อสาร การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาจิต การเรียนรู้จากกรณีศูนย์บำบัดโดยการสมัครใจภาคเอกชน และกรณีตัวอย่างเยาวชนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนหลงผิดเป็นคนดีมีจิตอาสา และได้รับการยอมรับจากสังคม และทางรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร นำไปเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส ปัจจุบันนี้ เยาวชนสองท่านนี้ได้ทำงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาติ การแก้ปัญหานั้น จะอาศัยเพียงเจ้าหน้าที่ภาครัฐฝ่ายเดียวคงไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคสังคมในระดับชุมชน/หมู่บ้าน หรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพลังเยาวชนถือได้ว่าเป็นพลังที่สำคัญ เพราะหากมีการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณค่าต่อครอบครัว ต่อสังคม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป

รายงานโดย

NoalTV ทีวีออนไลน์ ไร้แอลกอฮอล์

www.facebook.com/NoalTV