เทศบาลนครอุบลฯ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลฯ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

         ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุม  ครั้งที่ 7/2556  เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2556 จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ในวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.    ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อและมีสิทธิ   

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

–   ผู้มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

–   อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่  ๑  มกราคม  2556  ได้แก่ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม ๒๕๓8

–   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕5

หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

–   บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ

–  หลักฐานอื่นของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร แต่ต้องไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบไม่ถูกต้อง แจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อในทะเบียนบ้าน ในระหว่างวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2556 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี  เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อมีสิทธิโดยพร้อมเพียง

 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  045-246060 – 4   ต่อ  ๒๒๒  ในวันและเวลาราชการ