เภสัช ม.อุบลฯ นำโครงการ“ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร : การสร้างเสริมสุขภาพใน รร.ตชด.” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เภสัช ม.อุบลฯ นำโครงการ“ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร : การสร้างเสริมสุขภาพใน รร.ตชด.” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ร่วมให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ หัวหน้าโครงการ กล่าวถึง การดำเนินโครงการ“ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร : การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ในครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นการสนองแนวนโยบายตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ทรงเน้นการดูแลสุขภาพของเด็กในวัยเรียนและขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพแก่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างไกล  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพให้นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนการใช้ยาและได้รับความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และเป็นการลดความรุนแรงของโรคเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

แบ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาดและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๔๐ คน  การจัดซุ้มนิทรรศการและให้ความรู้ การปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน  โภชนาการในเด็ก อาหารเป็นพิษ การล้างมือและการแปรงฟันที่ถูกวิธี   ไข้หวัดและการดูแลเบื้องต้น    และสมุนไพร โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๓  ซึ่งได้ผ่านการอบรมเสริมทักษะการสร้างเสริมสุขภาพและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมาเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดยาสามัญประจำบ้านและของรับบริจาคที่ได้รับจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ร้อยตำรวจตรีวัชรพงศ์ บุญเสริม ผู้อำนวยการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด เป็นตัวแทนรับมอบ