จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขต จำนวน 3 สาขา

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขต  จำนวน 3 สาขา

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาค ประจำปี  2556 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2556  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประกาศผลการคัดเลือก/ประเมินผลงาน อสม.ดีเด่นระดับเขตและภาค ประจำปี 2556 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขต 10 จำนวน  3 สาขา ดังนี้ 1) อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ นางนงคราญ  อยู่ไพร อสม.ดีเด่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี รับมอบเงินรางวัล 10,000 บาท  2 ) อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร่างหลักประกันสุขภาพ นางสาวรัชนี แสนเลิง อสม.ดีเด่นอำเภอเขมราฐ รับมอบเงินรางวัล 10,000 บาท 3) อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางทองใบ สั่งสอน อสม.ดีเด่นอำเภอนาจะหลวย รับมอบเงินรางวัล 10,000  บาท

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี