อบจ.อุบลฯเจ๋ง จับมือสกว. นักวิชาการ หนุนวิจัยแบบมีส่วนร่วม แก้ปัญหาน้ำในชุมชน

สกว. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฝ่ายวิจัยม.อุบลฯ สื่อมวลชน จ.อุบลฯ เดินหน้า หารืออบจ.อุบลฯ ถึงแนวทางความร่วมมือในการใช้งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาน้ำในชุมชน ด้านอบจ.พร้อม หนุนนำร่อง 8 พื้นที่ในจ.อุบลฯ ลั่นพร้อมลงนาม MOU วันนี้ (15 มิ.ย.54) ณ ห้องประชุมคุณธรรม อบจ.อุบลฯ สกว. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลฯ ฝ่ายวิจัย ม.อุบลฯ สื่อสร้างสุขอุบลฯ เดินหน้าหารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำในชุมชน โดยใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือ โดยการประชุมมีความเป็นมาจาก ความสำเร็จของนักวิจัยชาวบ้านภายใต้ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านผาชัน เกิดนวัตกรรมแอร์แว ที่หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน ได้ตรงกับนโยบายของการดำเนินงานอบจ.อุบลฯที่เน้นการแก้แล้ง แก้จน ที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้น ซึ่งที่ผ่านมามีเวทีคุยกับนายกอบจ.ถึงแนวทางความร่วมมือ แต่ยังไม่ชัดจนในรายละเอียด
นางมัสยา คำแหง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางศูนย์ประสานงานวิจัยฯ มีพื้นที่การทำงานวิจัยที่ขยายใหม่ แต่ยังมีฐานความคิดเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในชุมชน ส่วนกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะเน้นให้ชาวบ้านคิดปัญหา เก็บข้อมูล ค้นหาทางออกร่วมกัน ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ในขณะที่อบจ.ก็มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอยู่แล้ว ถ้าหากมีการประสานความร่วมมือนำกระบวนการวิจัยไปปรับใช้ในการทำงาน จะทำให้อบจ.แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุด
ด้านนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่ายินดีสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ พร้อมเตรียมลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการทำงานของอบจ.ทั้ง 4 โซนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเขียนแผนการดำเนินงาน เบื้องต้นนำร่อง 8 พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีฐานงานวิจัยเดิมของสกว.4 พื้นที่ และพื้นที่ใหม่ของอบจ.อีก 4 พื้นที่ รวมทั้งยินดีหากมีการประสานความร่วมมือจากฝ่ายวิจัยของม.อุบลฯ และพร้อมสำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ สกว.อบจ.เพื่อทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

คนึงนุช วงศ์เย็น สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี รายงาน