เทศบาลนครอุบลฯเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลนครอุบลฯเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 นั้น โดยเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั้น 3) สำหรับวันแรกของการรับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 มีสมัครจำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย  1.นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  2. นางรจนา  กัลป์ตินันท์  ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สามารถมาสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเตรียมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
  4. ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 10,000 บาท
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 8.5*13.5 ซ.ม. จำนวน 300 รูป
  6. หลักฐานการศึกษา(ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา)พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครอุบลราชธานี