นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี       ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555   3 ท่าน จากจำนวน  4 ท่านที่ผ่านการพิจารณา คือ
1. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ผอ.รพ.เขมราฐ) โรงพยาบาลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2. นายชูวิทย์ ธานี ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ (สสอ.เดชอุดม) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3. นายชำนาญ เจริญลอย ประเภทลูกจ้างประจำ (รพ.ศรีเมืองใหม่) โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
( ส่วนอีก 1 ท่าน เป็นอาจารย์จาก รร.นารีนุุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  คือ อ.เพ็ญวดี ค้าสุวรรณ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  )

    สุชารัตน์  ดวงแก้ว ภาพ

    รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี