freedom Zone “พื้นที่สาธารณะในการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นประชาธิปไตย”

freedom Zone “พื้นที่สาธารณะในการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นประชาธิปไตย”
ด้วย ฟรีดอม โซน มีกำหนดจัดเวทีระดมความเห็น ในหัวข้อ “พื้นที่สาธารณะในการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นประชาธิปไตย” ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ฟรีดอม โซน (Freedom Zone) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการส่งเสริมพื้นที่สาธารณะของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี และประสบการณ์การทำงานของภาคประชาสังคม เด็ก เยาวชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากตัวแทนเยาวชน และหาแนวทางร่วมกันในการจัดพื้นที่อิสระและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
ฟรีดอม โซน เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร จัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2555 เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี (Developing Ubon Democratic Environment) โดยการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ผ่านโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มุ่งเป้าหมายในการเป็นพื้นที่สาธารณะของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ พัฒนาการเรียนรู้นอกระบบ ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางความคิดและการใช้เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายพงษ์เทพ บุญกล้า ผู้ประสานงานโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 0853404927
ภาพ : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411887798898121&set=a.392625027491065.95840.392194117534156&type=1&theater