ม.อุบลฯ ร่วมส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ม.จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ม.อุบลฯ ร่วมส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ม.จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียง หรือศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยจำปาสักและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

การส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียง ในครั้งนี้รับเกียรติจากนายจุลพงษ์โนนศรีชัย  ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบ และรองศาสตราจารย์ดร.กองสี แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาสปป.ลาว เป็นประธานในการรับมอบณ บ้านบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

นางสาวสุชาดา  ไทยบรรเทา รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างต่างประเทศ (สพร.) ประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างต่างประเทศ  กระทรวงต่างประเทศ  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทยในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และวิทยาลัยการอาชีพเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้โครงการได้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและเยาวชนของลาว  สำหรับโครงการพัฒนาศักภาพด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยจำปาสัก  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยจำปาสัก  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยจำปาสักในด้านการเกษตร โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจำปาสัก  เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก  จำนวน ๒ ทุน  ระดับปริญญาโท  จำนวน ๖ ทุน  ทุนฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจำปาสัก จำนวน ๓ ทุน  รวมทั้งการสนับสนุนในการก่อสร้างสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงแห่งนี้  โดยมีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ๒๐ ล้านบาท หรือ ๕,๐๐๐ ล้านกีบ สถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงนี้เป็น ๑ ใน ๓ ของสถานีฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสักและยังจะเป็นแหล่งให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปในแขวงจำปาสักและแขวงใกล้เคียง ที่มีความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดการอบรมหลักสูตรทางด้านการเกษตรให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปแล้วจำนวน ๖ หลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๔๐๐ คน  การดำเนินงานโครงการและแผนงานนี้จะไม่สามารถบรรลุผลได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนทางด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังร่วมสนับสนุนแรงงานแรงกายแรงใจ  และงบประมาณบางส่วนให้กับโครงการอีกด้วย  และขอขอบคุณทางด้านท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยจำปาสัก ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยสมทบงบประมาณในการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคให้กับสถานี  เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และอำนวยความสะดวกแก่การทำงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ไทย  ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก  การก่อสร้างสถานีฝึกปฏิบัติงานหลังนี้และการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรคงไม่อาจสำเร็จได้โดยง่าย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงจะเป็นแหล่งฝึกฝนความรู้และทักษะด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไป และต่อไปในอนาคตจะสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตร  ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจำปาสัก และที่สำคัญสถานีแห่งนี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลและประชาชนไทย – ลาว ต่อไป