รพ.อีสานสร้างเครือข่ายรักษาหัวใจไร้รอยต่อกลุ่มโรงพยาบาล

อุบลราชธานี – เขตบริการสาธารณสุขที่ 10 ร่วมสร้างเครือข่ายให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเข้าถึงลดอัตราการเสีย ชีวิต และเพิ่มกระบวนการรักษาที่รอคิวนานเป็นปีเหลือเพียง 4 เดือน และมีระบบติดตามดูผู้ป่วยหลังการรักษา สร้างความพอใจให้ผู้เข้ารับบริการต่อเนื่อง

ที่โรงแรมสุนีแกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมวิชาการกับบุคลากรทางการแพทย์ Caradiac Network Forum “เครือข่ายหัวใจไร้รอยต่อ” ครั้งที่ 5 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ในเขตบริการสาธารณสุขที่ 10 เข้าร่วมงาน จำนวน 1,290 คน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหัวใจที่ผิดปกติและพบบ่อยในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภูมิภาคอื่นคือโรคลิ้นหัวใจพิการ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดตลอดการรักษาที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือข่ายของเขตสาธารณสุขที่ 10 ซึ่งมีโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายได้ตั้งเครือข่ายหัวใจไร้รอยต่อ

โดยจัดทำระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากร้อยละ 16 ในปี 2550 เหลือร้อยละ 9.1 ในปี 2555 รวมทั้งมีการพัฒนาผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กทำให้คิวรอ การผ่าตัดที่ยาวนานเป็นปีเหลือเพียง 4 เดือน นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายเฝ้าดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการที่ต้องได้รับยา ต้านการแข็งตัวของเลือดต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและยังลดภาวะแทรกซ้อนหลังการ รักษา

ตลอดจนช่วยลดรายจ่ายของผู้ป่วยและรัฐ นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมของเครือข่ายวันนี้มีผลต่อโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์โรคหัวใจ โดยกระทรวงรับทราบปัญหาและโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใช้จัด ระบบบริการโรคหัวใจให้มีประสิทธิภาพตามโรงพยาบาลต่างๆ จะเป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมให้ประชาชนทุก คนในทุกภูมิภาคด้วย

 

ภาพและข่าว : ASTV