ผลการคัดเลือก “ชาวอุบลร่วมใจลดอุุบัติเหตุ ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน”

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด ได้จัดทำโครงการ “ชาวอุบลร่วมใจลดอุุบัติเหตุ ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม EMS ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อุบลราชธานี คณะกรรมการโครงการฯได้ประชุมคัดเลือก อำเภอ ตำบลที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ นายสุทธินันท์ บุญมี เป็นประธานกรรมการฯผลการประชุมสรุปดังนี้

1. คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกให้อำเภอได้รับรางวัลจำนวน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอน้ำยืน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอน้ำขุ่น

2. คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกให้ตำบลได้รับรางวัลจำนวน 8 ตำบลได้แก่ ตำบลนาเยีย ตำบลบุเปือย ตำบลโขง ตำบลสีวิเชียร ตำบลสว่าง ตำบลแก่งโดม ตำบลเก่าขาม

ทางจังหวัดได้กำหนดมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับ อำเภอ ตำบล ที่ได้รับการคดเลือกในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลฯ ประจำเดือนมกราคม 2556 ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้)

ผลการคัดเลือกอำเภอ ตำบลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ by

 

 

ภาพ : http://www.rd1677.com/rd_ubon/top_ubon.php?id=94604