ม.อุบลฯจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กินเที่ยวเกี้ยวเล่นอยู่อย่างมีความสุข

ม.อุบลฯจัดกิน เที่ยว เกี้ยว เล่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น กับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปให้อยู่อย่างมีความสุข

วันนี้ (27 ม.ค.) ที่ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการด้านวัฒนธรรมระดับชาติ โดยให้เป็นเวทีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งวัฒนธรรมการกิน การเที่ยว การเกี้ยวพาราสี และการละเล่น เพราะช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

จากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ หรือที่นิยมเรียกว่า “กระแสของโลกาภิวัตน์” ซึ่งไปลดคุณค่าของวัฒนธรรมดั่งเดิม การเสวนาและนำเสนอผลงานวิจัยกิน เที่ยว เกี้ยว เล่น ครั้งนี้ ทำให้เกิดการปรับตัวของสังคมที่ต้องพร้อมรับมือกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป

แต่ต้องอยู่ร่วมกับกระแสวัฒนธรรมเดิมที่เคยมีอย่างมีความสุขและให้คนรุ่นหลังทราบรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วย

ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้จะนำเรื่องใกล้ตัวที่ได้ไปทำการวิจัยมาแลกเปลี่ยนผ่านการเล่าให้คนทั่วไปฟัง เพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน เพราะจะหาวัฒนธรรมใดในโลกที่บริสุทธิ์ได้เต็มที่ แต่ต้องเลือกหาวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่น เพื่อปรับตัวแล้วอยู่ให้มีความสุขที่สุด

ข้อมูล , ภาพ : ASTV ผู้จัดการ