วาระ“เด็กอีสาน Young กล้าดี Hero” พื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันการเรียนรู้

 วาระ“เด็กอีสาน Young กล้าดี Hero” พื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันการเรียนรู้  

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด:อุบลราชธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน (ศสอ.) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) โครงการพื้นที่นี้ดีจัง กลุ่มดินสอสี สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ Thai PBS และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนได้แก่ ร่วมกันจัดโครงการถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 7 ภายใต้ ชื่อ ถนนเด็กเดิน ตอน “เด็กอีสาน Young กล้าดี Hero” (I-San Young Hero) โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

นายบริบูรณ์ แสนดวง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2556 เป็นปีที่ 7 ของการดำเนินงาน คณะทำงานเล็งเห็นว่า “ถนนเด็กเดิน” ควรเป็นวาระที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน โดยเนื้อหาหลักที่มุ่งเน้นคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา โดยใช้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้น ต่อจากนี้คงมีการดำเนินงานในแต่ละเดือนจะมีการออกแบบพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอรูปแบบ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นตอน ๆ ให้เกิดความต่อเนื่อง

“งานครั้งนี้รูปแบบของงานแบ่งเป็น 9 โซน คือ โซนนิทรรศการมีบูธจากหน่วยงานราชการต่างๆ กว่า 30 บูธ โซนความรู้ โซนศิลปะโซนภูมิปัญญา โซนสุขภาพ โซนกีฬา โซนการละเล่น โซนอาชีพ โซนบริการ โซนอาหารและเครื่องดื่ม ที่น่าสนใจ คือ การฉายหนังสั้นจำนวน 4 เรื่องที่โครงการอีสาน Young กล้าดี พัฒนากระบวนการเรียนรู้และผลิตร่วมกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านแนวคิด “เด็กอีสานกับการรู้เท่าทันสื่อ” เป็นการแสดงศักยภาพของเด็กอีสานผ่านการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์”นายบริบูรณ์ กล่าว

นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จตุภาคี 4 จังหวัด กล่าวว่า “งานครั้งนี้เป็นการยกระดับกิจกรรมที่ทำให้เป็นกลไกการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นโดยการดึงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนงานในมิติ “สื่อดี พื้นที่ ภูมิดี” โดยหวังผลรูปธรรมในอนาคตให้เกิดแกนนำเด็ก เยาวชนและเครือข่ายขับเคลื่อนการรู้เท่า รู้ทันฉลาดใช้สื่อให้มากขึ้น

“สิ่งสำคัญนอกจากการฉายหนังสั้นของโครงการอีสาน Young กล้าดี ยังมีการประกาศวาระจังหวัดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในนามเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน เพื่อเสนอทิศทางการดำเนินงานให้เป็นวาระจังหวัดต่อจากนี้ ในลักษณะร่วมกันพัฒนา ผลักดันให้เกิดกลไกการทำงานและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย โดยเน้นความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น เนื้อหา และกระบวนการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในภาคอีสานต่อไป” นายศุภชัย กล่าว

ทางด้านนางสาวกัญญาณี เอี่ยมทศ คณะทำงานโครงการอีสาน Young กล้าดี หนึ่งในตัวแทนเยาวชนประกาศวาระจังหวัด กล่าวว่า “การประกาศวาระจังหวัดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ยังแสดงถึงพลังของภาคประชาสังคม และภาคราชการ สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาที่เชื่อมโยงกับอิทธิพลของสื่อซึ่งมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการรับรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปฏิบัติตนของเด็กเยาวชนมากขึ้น เช่น เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่สูงขึ้น สร้างค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และเป็นต้นเหตุของปัญหาความรุนแรงในสังคมอีกนับไม่ถ้วน

“ถ้ามีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์‏เกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนและสร้างการเรียนรู้ให้เกิดพื้นที่ดี สื่อดี และภูมิกันดีให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มีผู้แทนภาคประชาชน จากเครือข่ายต่างๆ เข้าเสนอร่าง พรบ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในที่ประชุมรัฐสภา งานครั้งนี้จึงเชื่อมโยงเจตจำนงให้ทุกคนได้เป็นสักขีพยาน และเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ของการพิจารณาพระราชบัญญัติ ที่มีผลต่ออนาคตของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่จะมีผลบังคับใช้เร็วนี้ด้วย” นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติม

บรรยากาศของงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กเยาวชนจากโรงเรียน และ อปท.ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมเรียนรู้มากกว่าสามพันคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยประยุกต์จากสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยลาลัยอุบลอุบลราชธานี วงโปงลางจากโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ วงbattle B-boy จาก โรงเรียนวัดศรีอุบลฯ การประกวดแต่งกาย “ Hero อีสานในดวงใจ” กิจกรรมการเรียนรู้สื่อสารสาธารณะจาก สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ  (สสว.) Thai PBS และการแสดงจากเครือข่ายเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ในคอนเสิร์ตเพลงไอดอลหนูนอนอยู่เฮือน  รวมทั้งกิจกรรมการตอบคำถาม เล่นเกมชิงของรางวัลมากมายภายในงานอีกด้วย