เครือข่ายโครงการสะพานฯอุบลฯเสนอประเด็น “ร่วมทุกข์ร่วมสุขระยะ2” ชี้อุบลฯทั้งขาดและไม่สนใจพื้นที่สาธารณะให้พลเมืองร่วมคิดร่วมทำ

ภาคีเครือข่ายโครงการสะพานฯอุบลฯแห่เสนอประเด็น “ร่วมทุกข์ร่วมสุขระยะ2” ชี้อุบลฯทั้งขาดและไม่สนใจพื้นที่สาธารณะให้พลเมืองร่วมคิดร่วมทำ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ที่ห้องปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยจากการสนับสนุนของ USAID ได้จัดเวทีระดมประเด็นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น“ร่วมทุกข์ร่วมสุข ระยะ2” ซึ่งเป็นรายการที่เป็นพื้นที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นการสื่อสารสาธารณะ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม พลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ข่าวสารข้อมูลท้องถิ่น และส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะของภาคประชาชน มีตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอุบลฯ, Freedom Zone, โครงการธรรมมาภิบาลและองค์กรอิสระเข้าร่วมกว่า 50 คน

ระดมประเด็นได้ร่วม 40 เรื่อง เช่น ส่งเสริมธรรมมาภิบาลในองค์กรส่วนท้องถิ่น, นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ชัดเจน, กองทุนเงินล้านสร้างหนี้หรือส่งเสริม, หอมแดงปัญหาที่รอการแก้ไข, เด็กและเยาวชนกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, แผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมไร้รูปธรรม, สิรินธรการเรียนรู้ของชุมชนกับพลังงานนิวเคลียร์, เยาวชนจิตอาสา, พื้นที่เสนอความต้องการของเด็กและเยาวชนอยู่ที่ใด, ถอดรหัสธรรมมาภิบาล, การตื่นตัวของพลเมืองต่อประเด็นสาธารณะ เป็นต้น

ในที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่าจ.อุบลราชธานีขาดพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กัน ขณะเดียวกันเมื่อมีการเปิดเวทีสาธารณะต่าง ๆ ประชาชนก็ยังให้ความสนใจน้อยมาก ต้องเกณฑ์คนตามหน่วยงานต่าง ๆ มาฟังจึงจะดูคึกคัก วิเคราะห์เบื้องต้นว่าส่วนใหญ่ประชาชนยังมีความเป็นราษฎรไม่ใช่พลเมือง

รายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ผลิตสัปดาห์ละ 1 ซม. โดยรูปแบบจะเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี VTR นำเสนอประเด็น เนื้อหาเป็นประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การร้องเรียน นโยบายสาธารณะ มีการติดตามประเมินผลหลังจัดเวที , ผลิตสารคดีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล , จัดอบรมนักข่าวชาวบ้าน 4 พื้นที่ี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โสภณเคเบิลทีวี, ช่องsangsook chanel,วีเคเบิ้ลทีวี,ช่องของดีประเทศไทย Next Step, สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน,สถานีวิทยุ Cleanradio ฯลฯ คาดว่าจะได้เริ่มบันทึกเทปประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถเสนอประเด็นได้ที่ FANPAGE ร่วมทุกข์ร่วมสุข Twitter #ร่วมทุกข์ร่วมสุข หรือที่สำนักงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โทร 045-242654 Fax: 045-262578