คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพยาบาลในภาคอีสาน เปิดรับตรงปี 2556

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพยาบาลในภาคอีสาน  เปิดรับตรงปีการศึกษา ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรับตรงปีการศึกษา๒๕๕๖  โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ดำเนิน โครงการความร่วมมือในการผลิตพยาบาลชุมชนสู่ระดับตำบล  รับตรงตามความร่วมมือของหน่วยงาน โดยรับนักศึกษาจำนวน ๔๐ คนและรับตรงโควตาทั่วไปสำหรับนักเรียนจากทั่วประเทศจำนวน ๖ คน เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมดเขตรับสมัคร ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการให้บริการสุขภาพอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐ  โดยภาพรวมยังมีความขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ  โดยเฉพาะบุคลากรสายแพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนมาก  ในส่วนของบุคลากรพยาบาล  พบว่า  ปัจจุบันยังมีความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐  คน ประกอบกับการสูญเสียจากการลาออกหรือเกษียณอายุราชการหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับลักษณะงาน  พยาบาลส่วนหนึ่งเมื่อมีอายุสูงขึ้นจะไม่สามารถปฏิบัติงานในยามวิกาลได้ทำให้เกิดความขาดแคลนอย่างมาก  จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจริญและมุกดาหาร ก็ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นเดียวกับที่อื่นๆของประเทศ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤติด้านบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับอย่างเร่งด่วน  โดยเฉพาะในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่อยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลปัจจุบัน เครือข่ายบริการที่ ๑๐ มี ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจริญและมุกดาหาร  ซึ่งตามการจัดอัตรากำลังตามระบบภูมิศาสตร์ (GIS) ควรจะมีอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย ๘,๘๗๓ คน จึงจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกับจำนวนประชากรในพื้นที่ 

ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๐ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือการผลิตพยาบาลชุมชนสู่ระดับตำบล  ให้คนในท้องถิ่นได้เข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนมีการเตรียมสถานที่แหล่งฝึกงานในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานมีจิตอาสาในการบริการประชาชน  และมีแนวคิดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นภูมิลำเนาของตนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผู้สนใจเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดระบบรับสมัครที่ www.entry.ubu.ac.th  ระหว่างวันที่ ๑๐  มกราคม – ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๖  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๒๒๗

 

เพลิน วิชัยวงศ์ ปชส.ม.อุบลฯ /รายงานข่าว