อุบลฯ นพ.นิทัศน์ รายวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบหมอครอบครัว

นพ.นิทัศน์  รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบหมอครอบครัว เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10  ที่จังหวัดอุบลราชธานี

วานนี้  ( 15 มกราคม 2556 ) นพ.นิทัศน์  รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กล่าวในโอกาสการประชุมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบหมอครอบครัว         เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10              ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ  มุกดาหาร ) ว่า  กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง  เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายบริการในระดับจังหวัด เขต และระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเครือข่ายบริการ ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร และคุณภาพบริการภายใต้กรอบแนวคิดเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการทั้ง ๑๒ เครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมระบบส่งต่อเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในแต่ละเครือข่ายเพื่อให้เกิดคุณภาพบริการและความปลอดภัยของประชาชน    การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ถือว่าเป็นนวัตกรรม         ที่มีการปรับเปลี่ยนหลายองค์ประกอบ สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่าย ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และนับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบปฐมภูมิของไทยได้ในวงกว้าง มีพื้นที่ระดับอำเภอเป็นจุดที่มีขนาดพอดี มีทรัพยากรมากพอ เข้าถึงได้ง่าย อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของทีม ที่มองปัญหาร่วมกัน    ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมได้มาตรฐานและมีการประกันคุณภาพการบริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณสุขระดับอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “  ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ   และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ”  

       นพ.ทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอำเภอ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างมีคุณภาพและให้มีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ     ในพื้นที่ตามบริบทนั้นๆ รวมทั้งลดการส่งต่อ แออัดไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ อันจะส่งผลให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพาตนเองมีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาโรคประจำท้องถิ่นและภัยสุขภาพให้ลดลงได้ การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) คือจุดคานงัดของระบบบริการสุขภาพ  เป็นระบบการทำงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดที่สร้างความสมดุลระหว่างการคิดแก้ปัญหาจากพื้นที่ระดับล่างขึ้นมา (Bottom Up) และการสั่งการมอบหมายงาน     จากส่วนกลาง(Top Down) ได้อย่างลงตัว และบูรณาการภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น เน้นเป้าหมาย  ผ่านกระบวนการชื่นชม สร้างพลังร่วมกัน และจัดการความรู้แบบอิงบริบทของแต่ละพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาคนปฐมภูมิและเครือข่าย ด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอเป็นฐาน    จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

       นพ.สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  เครือข่ายบริการ ที่ ๑๐ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเส้นทางนำสู่การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่รพ.สต.และทีมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ  จากทั้ง  ๕  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร  จังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัดมุกดาหาร  รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๐ อุบลราชธานี รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน  ซึ่งหวังว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ สาธารณสุขอำเภอ จะเป็นจุดเริ่มจากการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีทิศทาง วางเป้าหมายเดียวกัน และระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทีมงานทั้งด้านสาธารณสุข ท้องถิ่น ประชาสังคม มีการทำงานหนุนเสริมเป็นทีมเดียวกัน และ  ที่สำคัญที่สุดคือการทำงานด้วย “ใจ” ที่จะทำเพื่อชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดคือ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ กล่าวได้ว่า ทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา ผู้ให้บริการเกิดคุณค่าจากการทำงาน   มีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระหว่างผู้ทำงานร่วมกัน ตลอดจนเกิดคุณค่า ต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน นำมาสู่การสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ในเครือข่าย และต่อยอดการทำงานเพื่อขยายเครือข่ายให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่  คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

ข่าวและภาพ :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี