เริ่มแล้ว งานราชประชาสมาสัย นิคมอำนาจเจริญ

วันนี้ พุธที่ 16 มกราคม 2556 นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันราชประชาสมาสัย ณ นิคมอำนาจเจริญ โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดอุบลราชธานี ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุ 85 พรรษา และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระองค์ท่าน

นางมนัสนันท์ กล่าวว่า การที่ชาวนิคมอำนาจเจริญ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดงานวันราชประชาสมาสัยขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีนั้น ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า ชาวนิคมอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการมาด้วยความถูกต้อง เพราะการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การฟื้นฟูสภาพทางจิตใจ การยึดถือระเบียบของทางราชการ เป็นสิ่งที่ช่วยให้แต่ละคน แต่ละหน่วยงานประสบความสำเร็จได้ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป จนถึงปัจจุบัน และขอให้ทุกคนได้รักษาความดีอันนี้ไว้ตลอดไปและขอให้ทุกคนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และกระชับความสามัคคีให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น ร่วมใจกันพัฒนานิคมอำนาจเจริญ ให้มีความเจริญต่อไป

ราชประชาสมาสัย” เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 16 มกราคม 2556 – 16 มกราคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุ 85 พรรษา และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระองค์ท่าน

ข้อความสำคัญ  “ราชประชาสมาสัยเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวและภาพ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดอุบลราชธานี