นักศึกษา ม.อุบลฯ ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ และทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา

นักศึกษา ม.อุบลฯ ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ และทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ นักศึกษารายวิชาสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งเป็นวิชาบังคับของวิชาโทอินโดจีนศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค ได้เดินทางนำพวงหรีดไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ณ พระบรมมหาราชวัง  กรุงพนมเปญ ก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา  ตามโครงการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีน โดยทางรถยนต์ผ่านเส้นทางช่องสะงำ –เสียมเรียบ –กำปงธม – พนมเปญ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงโดยการได้เดินทางไปทัศนศึกษาภาคสนามในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ คณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ของกัมพูชาหลายแห่ง ได้แก่วิมานเอกราช พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ ผสาทะไม (ตลาดใหม่) พิพิธภัณฑ์โตลสแลง ปราสาทนครวัด ปราสาทบายน (นครธม) ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบาแค็ง และโตนเลสาบ (ทะเลสาบ) ทั้งนี้งบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์

สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น มีสายสัมพันธ์อันดีกับประเทศกัมพูชา โดยไม่เพียงแต่มีนักศึกษาทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และทุนของมหาวิทยาลัยมาศึกษาในมหาวิทยาลัย หากแต่มหาวิทยาลัยเคยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ แด่สมเด็จเจีย ซิม ประธานวุฒิสภาของประเทศกัมพูชาอีกด้วย ดังนั้น คณะนักศึกษาที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั่นเอง

เพลิน วิชัยวงศ์ ปชส.ม.อุบลฯ รายงาน