สคร.7 รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ถวายพ่อหลวง

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดให้เป็น “วันราชประชาสมาสัย” เพื่อเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่องานโรคเรื้อนของประเทศนับแต่ปี 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดช โปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มแรกให้กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างสถาบันแห่งนี้ โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2501  ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร พ่อค้า และประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถาบัน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2503 และพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่า “ราชประชาสมาสัย” อันมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ และประชาชน ย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   สถาบันราชประชาสมาสัย สังกัดกองควบคุมโรคเรื้อน กรมอนามัย ได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งไปปฏิบัติงานค้นหาและรักษาโรคเรื้อนไปยังจังหวัดต่างๆ

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าแนวโน้มสถานการณ์โรคเรื้อนในภาพรวมรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549-2553) พบว่าความชุกโรคในระดับประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราการตรวจพบผู้ป่วยใหม่มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ในปี 2553 พบผู้ป่วยใหม่ 405 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 47 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยใหม่ ใน 140 อำเภอ จาก 45 จังหวัด ในโครงการ “ราชประชาสมาสัย 50 ปี แห่งการสนองพระราชปณิธาน” ทำให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดความตระหนักต่อโรคเรื้อนส่งผลให้ผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ในชุมชน (Backlog cases) ถูกค้นพบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการที่มองเห็นได้ พบสูงถึงร้อยละ 15  จากสถานการณ์ของโรคเรื้อนในปัจจุบัน

นายแพทย์ศรายุธ กล่าวต่อว่า ปีนี้สคร.7 ร่วมกับนิคมอำนาจเจริญและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันราชประชาสมาสัย ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงจักรี ที่ทรงมีต่อการควบคุมโรคเรื้อนในประเทศไทยมาเป็นเวลา 105 ปี และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเวที สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งพระองค์ท่านถือเป็นบุคคลแรกที่ทรงมีพระดำริให้ก่อตั้งสำนักงานคนป่วยโรค เรื้อนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย “ภายในงานมีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน ฟังบรรยายทางการแพทย์บริการตรวจโรคผิวหนัง ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจวัดดัชนีมวลกาย(BMI)ฟรี

ข้อความสำคัญ  “ราชประชาสมาสัย รวมน้ำใจ ค้นหาผู้มีอาการสงสัย และฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ