ภาคประชาสังคมอุบลฯคึกคักร่วมระดมประเด็นสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

ภาคประชาสังคมอุบลฯคึกคักร่วมระดมประเด็นสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”
ชูประเด็นผังเมืองหวั่นผังใหม่ทำเมืองพัง

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ที่ห้องปทุมวัน สุนีย์แกรนด์ สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยโครงการสะพานจากการสนับสนุนของ USAID ได้จัดเวทีระดมประเด็นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น“ร่วมทุกข์ร่วมสุข ระยะ2” ซึ่งเป็นรายการที่เป็นพื้นที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นการสื่อสารสาธารณะ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม พลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ เรียนรู้ข่าวสารข้อมูลท้องถิ่น และส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะของภาคประชาชน มี พระสงฆ์,องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรอิสระเข้าร่วมกว่า 50 คน

ผลการระดมประเด็นได้ร่วม 30 เรื่อง เช่น ประกาศผังเมืองอุบลฯช่องว่างที่เอื้อกับใคร , คนไร้รัฐไร้สัญชาติปัญหาที่รอการแก้ไข , คัดสรรปปช.อุบลฯจุดเริ่มต้นของการปราบปรามทุจริต , วงการสงฆ์ทำเพื่อประชาชนหรือเพื่ออำนาจพระ , วิกฤติวินัยจราจรเมืองอุบลฯ , เพศสภาพกับการรับรู้ของสังคม , ทิศทางเด็กเยาวชนยุค 2013 เป็นต้น

ประเด็นต่าง ๆ จะผ่านการพิจารณาจาก บรรณาธิการ 3 ท่าน คือ นายนพพร พันธุ์เพ็ง สื่อมวลชนอิสระ , นายธีระพล อันมัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นางนิลา สิงห์คีรี ผู้สื่อข่าว พร้อมทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี แล้วนำสู่การบันทึกรายการ

รายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ผลิตสัปดาห์ละ 1 ซม. โดยรูปแบบจะเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี VTR นำเสนอประเด็น เนื้อหาเป็นประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การร้องเรียน นโยบายสาธารณะ มีการติดตามประเมินผลหลังจัดเวที , ผลิตสารคดีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล , จัดอบรมนักข่าวชาวบ้าน 4 พื้นที่ี และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โสภณเคเบิลทีวี, ช่องsangsook chanel,วีเคเบิ้ลทีวี,ช่องของดีประเทศไทย Next Step, สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน,สถานีวิทยุ Cleanradio ฯลฯ คาดว่าจะได้เริ่มบันทึกเทปประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถเสนอประเด็นได้ที่ FANPAGE ร่วมทุกข์ร่วมสุข Twitter #ร่วมทุกข์ร่วมสุข หรือที่สำนักงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โทร 045-242654 Fax: 045-262578

 

ข่าวช่อง 11