สคร.7 เดินหน้าเพิ่มเครือข่าย ป้องกันควบคุมโรค

วานนี้ (8 ม.ค. 56) นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการดำเนินงานสื่อสารฯ เชิงรุกในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำหรับเครือข่ายใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.๗ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเทล วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถดำเนินกิจกรรมการสื่อสารฯ ในเชิงรุกในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ในรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสม และเผยแพร่ภาพลักษณ์ สัญลักษณ์กรมควบคุมโรค แก่กลุ่มเป้าหมายได้

รอง ผอ. กล่าวว่า จุดเน้นยุทธศาสตร์ การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผลเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมีจุดเน้นการดำเนินงาน ๕ จุดเน้น เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ จะมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่กรมควบคุมโรคให้ความสำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก วัณโรค เอดส์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด การควบคุมการบริโภคบุหรี่ ไข้หวัดใหญ่ และอุจจาระร่วง และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ไว้วางใจและใช้ผลิภัณฑ์ของกรมควบคุมโรค ดิฉันรู้สึกยินดีที่ เครือข่าย มีความตระหนัก ในเรื่องนี้ และให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภารกิจเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของท่านด้วย และคาดหวังว่าประชาชนจะรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเรื่อโรคและภัยสุขภาพ เพิ่มขึ้น และมีผลการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคอย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
ศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม อนุมัติ

 

ข่าวและภาพ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดอุบลราชธานี