รายชื่อ อสม.ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.)ดีเด่นระดับต่าง ๆตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับชาติ ตลอดจนจัดพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม.ทีได้ผนึกกำลังกันพัฒนางานสาธารณสุขด้วยความเสียสละ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของ อสม.ดีเด่นในสาขาต่าง ๆ นั้น
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็น อสม.ระดับเขต/ภาค ประจำปี 2555 จำนวน 10 สาขา  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป ตามรายละเอียดผลการคัดเลือกที่แนบมาพร้อมนี้ 
คลิ๊ก  orsomoubon55