อุบลฯ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556

สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556

นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2556 เพื่อให้มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำความรู้ไปขยายผลให้ครอบครัวพัฒนาและครัวเรือนขยายผล
นายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี2552-255 5ซึ่งได้พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้ว จำนวน 103 หมู่บ้านและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มอีกตั้งแต่ปี2554-2555อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวมปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 153 หมู่บ้านส่วนในปีงบประมาณ2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี2556 อำเภอละ1 หมู่บ้านรวม 25 หมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการพัฒนาแบบจริงจังและถือให้เป็นนโยบายสำคัญที่ทุกส่วนราชการจะต้องไปปฏิบัติซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดกระทรวงฯของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทุกปี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 228,750 บาท ในการฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ2556ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมจะบรรยายในหัวข้อ องค์ความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งและการ  ดำเนินโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนำเพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำความรู้ไปขยายผลให้ครอบครัวพัฒนาและครัวเรือนขยายผลให้สามรถจัดกรบวนการพัฒนาได้ด้วยตัวเองให้หมู่บ้านมีความ “พออยู่พอกิน” “อยู่ดีกินดี” “มั่งมีศรีสุข” ตามเกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

วรรณิศา แพงพรมมา/ข่าว