สรรพสิทธิประสงค์ เชิดชูเกียรติ “คนดีสรรพสิทธิ์”

สรรพสิทธิประสงค์ เชิดชูเกียรติ “คนดีสรรพสิทธิ์”

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 07.00-12.00 น. นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เป็นประธานในพิธีการมอบเกียรติบัตร คนดีสรรพสิทธิ์ ในงาน “ทำบุญวันเกิด เชิดชูคนดี 77 ปี โรงพยาบาลสรรรพสิทธิประสงค์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สำหรับรางวัลคนดีสรรพสิทธิ์ เป็นนโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ต้องการให้มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการทำความดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้รับบริการและสังคม นับเป็นโอกาสในการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับ ได้เห็นความสำคัญในการครองตนให้เป็นคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและการครองงาน ตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยความเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การคัดเลือกคนดีสรรพสิทธิ์ คัดเลือกโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานจากเกณฑ์การคัดเลือก 10 ข้อ มุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ การรู้จักควบคุมอารมณ์ มีน้ำใจ เสียสละเพื่อกิจกรรมของส่วนรวม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มารับบริการและไม่มีข้อร้องเรียน ซึ่งในปี 2555 ได้มีการคัดเลือก 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2555, ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2555 และครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2555 โดยผลการคัดเลือกมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสรรพสิทธิ์ ระดับหน่วยงาน จำนวน 181 คน และมีผู้ได้รับคัดเลือกระดับโรงพยาบาล จำนวน 75 คน รวมได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสรรพสิทธิ์ทั้งสิ้น 256 คน ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.สรรพสิทธิประสงค์
บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดูข่าวอื่น ๆ ได้ทาง http://www.sappasit.go.th/sappasit

 

ภาพและข่าว : รพ.สรรพสิทธิประสงค์