สนง.สาธารณสุขอุบลฯ ประกาศ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ความดี ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้นายลำพูน  ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการคัดเลือกฯเมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2555  ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมปทุมราชวงษา โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีในระดับเขต/ภาคและระดับประเทศต่อไป

ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556  จำนวน 10 สาขา ดังนี้

1. การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  นางประกอบ จิตรธรรม   อำเภอศรีเมืองใหม่

2. การส่งเสริมสุขภาพ   นางสุมารี สมคะเน   อำเภอเขื่องใน

3. สุขภาพจิตชุมชน นางนงคราญ อยู่ไพร อำเภอเมือง

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายประยูร คำพันธ์ อำเภอศรีเมืองใหม่

5. การบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ นส.รัชนี แสนเลิง อำเภอเขมราฐ

6. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางนงลักษณ์ คุณภาที อำเภอโพธิ์ไทร

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางทองใบ สั่งสอน อำเภอนาจะหลวย

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นส.สังวาล คำแสนราช อำเภอวารินชำราบ

9. การจัดการสุขภาพชุมชน นางน้ำฝน สหพงษ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร

10. นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว นางปราณีต กอมะณี อำเภอเขื่องใน

 

ข่าว : Guideubon