เทศบาลนครอุบลฯ ขอความร่วมมือลดขยะในสถานศึกษา

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้  นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้บริหารและตัวแทนสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี จำนวน 33 แห่ง หัวข้อการประชุมหารือเรื่องการลดปริมาณขยะประเภทแก้วและถุงพลาสติกภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

สืบเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเมืองขนาดใหญ่ จึงทำให้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งในปัจจุบันขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีปริมาณสูงถึง 80 ตันต่อวัน และถ้าจำแนกขยะจากสถานศึกษามีมากถึง 21 ตันต่อวัน ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีโครงการต่างๆเพื่อการลดปริมาณขยะ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตลาดนัดขยะรีไซเคิลในสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ชุมชน และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ   การรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน การรณรงค์ให้นักเรียน คณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในสถานศึกษา

สำหรับการประชุมหารือกับตัวแทนสถานศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้นโยบายกับคณะครู นักเรียน ในโรงเรียนลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและถุงพลาสติก โดยการรณรงค์ให้ใช้ แก้ว หรือกระติกน้ำส่วนตัวแทน ทั้งนี้ถ้าสามารถดำเนินการได้ จะลดปริมาณขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น นัก เรียนในเขตเทศบาลฯมี จำนวน 30,000 คน ถ้าทุกคนใช้แก้วส่วนตัวหรือกระติกน้ำ แทนแก้วพลาสติกจากร้านค้า จะทำให้ปริมาณขยะประเภทแก้วพลาสติกลดลงไปทันทีถึงวันละ 30,000 ใบ โดยในที่ประชุมผู้บริหารและตัวแทนสถานศึกษาทั้ง 33 แห่งได้เห็นชอบตามนโยบายดังกล่าวและจะได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป

ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ขอความร่วมมือกับประชาชน ได้ลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติก และถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และลดปัญหาโลกร้อนของเราอีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045 246060-3 ต่อ 193

 

ภาพและข่าว : GuideUbon