กอ.รมน.จี้กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้เงินให้ถูกทาง


ทหารเป็นห่วงกรรมการเงินกองทุนของแผ่นดิน ใช้เงินไม่ถูกแนวทาง ออกอบรมให้ความรู้ เสริมแนวทางการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯให้บังเกิดผล

ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน อำนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี นายโชติ แช่มช้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอนาตาล เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งและพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2555

โดยมี ร้อยเอกไพรัตน์ ชื่นชม หัวหน้าทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2206 นำชุดวิทยากรกองทุนแม่ของของแผ่นดินประกอบด้วย ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ นาระหัด หัวหน้าชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ 03 นายคำพอง วรรณวัติ พัฒนาการอำเภอนาตาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่กรรมการผู้บริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลพะลาน อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นการอบรมรุ่นแรก หลังจากที่ในแต่ละหมู่บ้านตามแนวชายแดน ได้รับเงินพระราชทาน หมู่บ้าน 8,000 บาท จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองนี้ จะต้องไม่สูญ มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นเงินที่นำออกมาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาในด้านยาเสพติด และอื่นๆอีกหลายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาเห็นสมควร และหากว่าเงินกองทุนร่อยหรอลง ก็ให้กรรมการสามารถเรียกรับบริจาคหาเงินมาเข้ากองทุนได้ ด้วยการจัดทำเป็นกองผ้าป่าขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในทุกๆกิจกรรม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ปรากฏว่า ทุกกองทุนต่างเข้าใจในการปฏิบัติกันดีมาก นับว่า กองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่บรรลุเป้าหมายอย่างน่าพอใจ

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี

ภาพ : 77 Nation