กรมจัดหางาน เตือนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 14 ธันวาคม

กรมจัดหางาน เตือนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 14 ธันวาคม

กรมจัดหางาน แจ้งขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันแรงงานต่างด้าวจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555

นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวรับการพิสูจน์สัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 นั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย และจะไม่มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งไม่มีการพิสูจน์สัญชาติใหม่

จึงขอให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการ เร่งดำเนินการให้ทันเวลาที่กำหนด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย นายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช 2522 ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลข่าวและที่มา  NNT
ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
Rewriter : ธัญนรี ชันยากร
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพ :  http://110.164.64.57:81/sysnews/wp-content/uploads/2012/09/n20111031155731_12787.jpg