สื่อสร้างสุขอุบลฯจับมือสาธารณสุขเตรียมรวมพลคนทำเกษตรอินทรีย์ ชวนคนเมืองกินสบายใจห่างไกลโรค

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สสจ.อุบลฯ สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์

นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบล กล่าวว่าตามที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ดำเนินโครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จ.อุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประสานผู้เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย ให้ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้ากับผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษ เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำงานในหลายรูปแบบ เช่น ละคร รายการโทรทัศน์ สปอตรณรงค์ มีกิจกรรมสุดท้าย คืองานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรอินทรีย์เพื่อจำหน่ายสินค้าและเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยผ่านเวทีเสวนา บทเพลง และงานนิทรรศการมีชีวิต รวมทั้งนำเสนอผลการทำงานในรอบ 1 ปี นั้นวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนการจัดงานร่วมกันกับเครือข่าย

นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าเป็นงานที่ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาร่วมและให้การสนับสนุน เพราะเปิดพื้นที่ให้ชาวนาอินทรีย์ได้มาจำหน่ายสินค้าปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคคนเมือง ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ทั้งนี้ สสจ.ได้สนับสนุนกิจกรรมโดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสารพิษปนเปื้อนอาหาร และการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การจัดแสดงนิทรรศการ และการเชิญกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักโภชนาการในโรงพยาบาลต่างๆและกลุ่มอสม. เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

ด้านความคืบหน้าในการทำงาน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าระดับปลอดภัย และอินทรีย์ เช่น ข้าวพันธุ์พื้นบ้านสายพันธุ์ต่างๆ เช่น หอมนิล มะลิแดง ผักตามฤดูกาล ผักพื้นบ้าน ผลไม้ อาหารปรุงสุกพื้นบ้าน และอาหารแปรรูปต่างๆ นอกจากนี้มีการให้ความรู้ผ่านเวทีเสวนาสลับการแสดงดนตรีชาวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ฉันจะเป็นชาวนา นำเสนอแนวคิดของคนในวงการราชการ ธุรกิจ และการศึกษา ที่หวนมาทำนา ก้าวต่อไปของอาหารปลอดภัยในจ.อุบลฯ รวมทั้งมิติใหม่ของการเปิดงานด้วยการนวดข้าวแบบดั้งเดิม พิธีขอบคุณชาวนา และรับชมการประยุกต์ดนตรีระหว่างวงชาวนา “ลำนำอีสาน” กับวง UBRU brand ม.ราชภัฎอุบลราชธานี วงสะเลเต และกลุ่มพลังอุบลฯ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 55 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คนึงนุช วงศ์เย็น โทรศัพท์ 087-3786955