กกต.จว.อุบลฯเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 3 แห่ง

ในวันนี้ (29 พย.55) ที่ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด(กกต.จว.)อุบลราชธานี ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศรับรอง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน คือ นายเกษม นามบุตร รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน 2 เขตเลือกตั้งๆ ละ 6 คน รวม 12 คน ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ตระการ อำเภอตระการพืชผล ที่เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คนและ ส.อบต.ไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน

 นอกจากนั้น ที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับทราบการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล รวม 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงศ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก และเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก๊ก อำเภอเหล่าเสือโก๊ก และ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบให้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนสตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยให้การเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม 2556 และวันรับสมัคร วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2555 ส่วนการประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์และเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก๊ก กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 12 มกราคม 2556 และวันรับสมัครวันที่ 10- 14 ธันวาคม 2555

ที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้หารือกรณีเทศบาลตำบลปทุม ได้ขอหารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปทุม รายนายมนตรี กัลป์ตินันท์ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนไม่ครบ 1 ปี แต่ได้ขอใช้สิทธิการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและบำรุงท้องที่ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี เพื่อสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว โดย กกต.จังหวัดฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร รับเลือกตั้ง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปทุม ซึ่งเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและไม่มีสิทธิสมัครแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัคร ซึ่งไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องต่อ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้