อบจ.อุบลฯ รับมือภัยแล้งจัดตั้งศูนย์สนับสนุนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับปัญหาภัยแล้งปีนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรเริ่มเสียหาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนอัคคีภัย หรือ ภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อบจ.อุบลฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-250333 สายด่วนอบจ.อุบลฯ หรือที่ สิบเอกเด่นฤกษ์ กุลบุตร หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โทร 080-1750050

ภาพ : http://www.sangsook.net/wp-content/uploads/et_temp/10032418009a7dbcd5508dbc7c-47633_238x238.jpg