คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ “มอบลูกฮักลูกแพง”รุ่น3 แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “มอบลูกฮักลูกแพง” รุ่นที่ 3 ณ วัดดอนกลาง ตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กิจกรรม “มอบลูกฮักลูกแพง” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการคือเขตตำบลธาตุ และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพยาบาลชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างจากชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัววัด โดยมี ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานความเป็นมา และรับเกียรติจากนายสมพงษ์ อุดมศิลป์ นายก อบต. ธาตุ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัล “พ่อฮักแม่ฮักสุขภาพดี” จาก 10 ครอบครัวพิธีมอบลูกฮักลูกแพงแก่พ่อฮักแม่ฮัก พิธีบายศรีรับขวัญลูกฮักลูกแพงพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเรียนรู้การมีภาวะสุขภาพดีจาก “พ่อฮักแม่ฮักสุขภาพดี” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบของครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไป ดำเนินการโดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและหัวหน้าชุดโครงการ

ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวถึงโครงนี้ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อมอบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คนให้เป็นลูกครอบครัวที่อาสาเป็นพ่อฮักแม่ฮักในระหว่างการศึกษา ตลอดเวลา 4 ปีนักศึกษาก็จะได้ไปเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่พ่อฮักแม่ฮักซึ่งโครงการนี้จะทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดชุมชน ชุมชนใกล้ชิดกับนักศึกษาได้ดูแลซึ่งกันและกันดุจสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการสู่การเรียนการสอนการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมรวมทั้งการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบการดูแลครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมกับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลโดยคาดหวังว่านักศึกษาจะเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการสร้างเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาด้านการมีจิตสำนึกต่อชุมชนและการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านครอบครัวอุปถัมภ์”

[nggallery id=149]