อุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนดูแลสุขภาพฟันตามโครงการ “ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก ”

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก “ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ” โดยใช้มาตรการสื่อสารสาธารณะเผยแพร่ความรู้ และการสร้างกระแสให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในสังคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัย ภายใต้ชื่อโครงการ “ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก ” และมุ่งเน้นพัฒนากลไก การเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับพื้นที่ องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน

ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ “ ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ” ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลว่า “ พ่อแม่ต้องดูแลฟันน้ำนมของลูกให้ดี เพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญมาก จากสื่อโทรทัศน์ในระดับสูงที่ร้อยละ 77 แต่มีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า “ พ่อแม่ควรต้องดูแลฟันน้ำนมของลูกให้ดี ” ไม่สูงมากอยู่ที่ร้อยละ 68 ผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พาเด็กไปตรวจสุขภาพช่องปากและรับสุขศึกษาที่โรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐ ร้อยละ 24.3 และในสำหรับการดำเนินการในปี 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี เห็นควรมีการสนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแสผ่านสื่อสารสาธารณะในเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ รณรงค์และเสริมพลังให้ผู้ปกครองและชุมชน เห็นความสำคัญและมีทักษะในการทำความสะอาดช่องปากของเด็กอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรให้ตระหนักถึงการมองเห็นและจัดการปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและพัฒนาทักษะการทำงานกับชุมชนร่วมกับทีมสุขภาพเพื่อให้โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้กองทุนทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถสร้างบรรทัดฐานในสังคมให้มีการดูแลช่องปากเด็กตั้งแต่เยาว์วัยต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

spot-fun