ม.อุบลฯ นำงานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธร ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร โดยรับเกียรติจาก นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกล่าวเปิดงาน

โครงการงานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธรเป็นโครงการต่อเนื่องจากการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ กับองค์กรเอกชนจังหวัดยโสธร ได้แก่ หอการค้าจังหวัดยโสธร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความสำคัญในการนำงานวิจัยและนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยในงานจัดให้มีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การเดินแบบแฟชั่นผ้าพื้นเมือง การเสวนา เรื่อง งานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธร โดยมีสมาชิกองค์กรเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 [nggallery id=147]