นครอุบลฯ จัดหน่วยบริการด้านสุขภาพอนามัยในตลาดสด สวนสาธารณะ และวัด

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี มีนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นงานบริการเชิงรุกให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ซึ่งได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการได้แก่ ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด กลุ่มของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ และ พระภิกษุสามเณรในวัดเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาในการประกอบอาชีพ

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดหน่วยบริการด้านสุขภาพเชิงรุกในตลาดสด สวนสาธารณะและวัด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพทางกาย และบริการนวดแผนไทย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน2555 –วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ณ ตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเดือนธันวาคม2555 ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับเดือนมกราคม 2556 ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพในวัด เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2555 มีกำหนดการดังต่อไปนี้

วัน-เดือน-ปี เวลา สถานที่
19 พฤศจิกายน 2555 08.00 – 11.30น. ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)
20 พฤศจิกายน 2555 08.00 – 11.30น. ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
21 พฤศจิกายน 2555 08.00 – 11.30น. ตลาดสดทยาประศาสน์
22 พฤศจิกายน 2555 16.30 – 20.30น. ตลาดสดเทศบาล 5
3   ธันวาคม  2555 16.30 – 20.30น. สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
6   ธันวาคม  2555 16.30 – 20.30น. สวนสาธารณะหนองบัว
7   ธันวาคม  2555 16.30 – 20.30น. สวนสาธารณะห้วยวังนอง
26 ธันวาคม  2555 16.30 – 20.30น. สวนสาธารณะหนองบัว

 

 

 

 

 

ดังนั้นเทศบาลอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชน รับบริการตรวจสุขภาพได้ฟรีจากหน่วยบริการด้านสุขภาพกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045 – 246060 – 3 ต่อ 186 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cityub.go.th

นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน/ข่าว
คณะกรรมการกรองข้อมูลข่าวสาร/กรองข่าว
นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร/รับรอง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์