ภัยแล้งอุบลฯ ไม่น่าห่วง ปริมาณน้ำเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูลยังพอ

ภัยแล้งจังหวัดอุบลราชธานีไม่น่าเป็นห่วง ปริมาณน้ำในเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูลยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการปลูกพืชฤดูแล้ง

คณะกรรมการธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ติดตามประเมินสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ายังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการปลูกพืชฤดูแล้ง

ที่ศาลากลางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี นายจตุพร เจริญเชื้อ รองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการป้องกัน ฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาธารณะ ร่วมประชุมกับนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้มีรายงานพื้นที่เสี่ยง 14 อำเภอ 87 ตำบล 790 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร 51,893 ไร่ พืชไร่ 89,416 ไร่ นาข้าว 118, 020 ไร่ แหล่งน้ำ 19 แห่ง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ยังเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการปลูกพืชในหน้าแล้ง ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมช่วยเหลือประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องจากประชาชน แล้วประสานกับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนและระเบียบต่อไป

ข่าว : NNT

ภาพประกอบ :  http://www.siamrath.co.th/web/sites/default/files/ekhuuenpaakmuul.jpg