น้ำโขงอ.เขมราฐ อุบลฯแห้งกระทบประมงริมแม่น้ำหยุดกิจการ

น้ำโขงแห้งกระทบประมงริมแม่น้ำหยุดกิจการ

อุบลราชธานี-ภัยแล้งทำให้ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงเหือดแห้ง แม่น้ำสายหลักมีปริมาณน้ำลดลง ทำให้ปลาเศรษฐกิจสำคัญย้ายถิ่น ส่วนผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำโขงหยุดปล่อยลูกปลารุ่นใหม่ เกรงปลาตาย ด้าน ปภ.ประกาศห้ามเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง และพืชฤดูแล้ง เพราะพื้นที่กว่า 4 ล้านไร่ ขาดน้ำเลี้ยงแน่นอนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ว่า ได้ทำให้แม่น้ำโขงที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำลดลงจากความสูงของตลิ่ง 12 เมตรเศษ เหลือเพียง 2-3 เมตร จนมองเห็นโขดหินกลางแม่น้ำโผล่พ้นน้ำ

ส่งผลกระทบต่ออาชีพคนหาปลาเศรษฐกิจในกลุ่มปลาคัง ปลากรด ปลาเนื้ออ่อน ที่เป็นความต้องการของตลาดจับได้น้อยลง ทำให้แหล่งรับซื้อปลาต้องหยุดขายเป็นบางวัน เนื่องจากปลาเหล่านี้ย้ายถิ่นไปหาแหล่งน้ำใหม่ที่ใหญ่กว่า และยังกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังขนาดใหญ่ตามริมแม่น้ำโขงกว่า 10 ราย ต้องหยุดเลี้ยงปลาเพราะเกรงผลกระทบจากระดับน้ำที่ลดลง ทำให้ปลาเลี้ยงในกระชังตายได้

ด้านนายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระบุว่า ได้ประกาศเตือนเกษตรกรทั้ง 25 อำเภอไม่ให้ปลูกข้าวนาปรัง และพืชฤดูแล้งที่ต้องใช้น้ำมาก แม้พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง และเขื่อนขนาดใหญ่คือ เขื่อนสิรินธร ยังมีน้ำเพียงพอแต่สามารถจ่ายน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง 1.1 แสนไร่ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกอีกราว 4 ล้านไร่ ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพาะปลูกในหน้าแล้งปี 2556 แน่นอนแล้ว

ปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 11 อำเภอ 74 ตำบล 714 หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบกว่า 2 แสนไร่ ซึ่งจังหวัดเตรียมประกาศให้พื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตภัยพิบัติแล้งแล้ว

ข่าง , ภาพ :  ASTV