พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม แสดงธรรมบรรยาย “เยาวชนไทยรุ่นใหม่ หัวใจสะอาด (คอรัป“ฉัน”ไม่ขอรับ)” ที่ ม.อุบลฯ

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน โครงการ “เยาวชนไทยรุ่นใหม่ หัวใจสะอาด (คอรัป“ฉัน”ไม่ขอรับ)” โดยมีตัวแทนเครือข่ายกลุ่มนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจาก 17 สถาบันทั่วประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้รับเกียรติจาก Mr. Luc Stevens ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ในการพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาคอรัปชั่นร่วมกับนักศึกษา และได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (นายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตนักการเมือง ส.ส. 7 สมัย รัฐมนตรี 5 สมัย) ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยายเกี่ยวกับปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มนักศึกษา 17 สถาบันร่วมลงปฏิญญาอุบลราชธานี ในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

We cannot display this gallery