“อุทยานบึงบัว” คืนบัว สู่ อุบลฯเมืองดอกบัวงาม : มุมข้าราชการ ซี 12 ไทยรัฐ

อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (84 พรรษา) เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีทุกผู้คน

โครงการดังกล่าวนี้ นายเรืองเวทย์ แสงรัตนา รองประธานมูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี แจ้งว่า ผู้อาวุโส นักปราชญ์ นักวิชาการ ที่เป็นเสาหลักบ้านหลักเมืองของอุบลราชธานี ได้รวมตัวกันเพื่อเอา “บัว” คืนมาโดยการก่อสร้างอุทยานบึงบัวอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2498

อีกทั้ง “อุบลราชธานี” เป็นนามพระราชทานจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 จากการทำความดีความชอบของบรรพบุรุษชาวเมืองอุบลที่สามารถปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วที่ยึดเมืองจำปาศักดิ์เมื่อปี 2335

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือดอกบัว คำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มจากวลีแรกว่า “อุบลเมืองดอกบัวงาม….”

อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่บึงหนองช้าง ตำบลหนองขอน เขตอำเภอเมือง เนื้อที่ 518 ไร่ ซึ่งในบึงบัวดังกล่าวจะมีการปลูกบัวนานาพันธุ์ ตั้งแต่บัวพันธุ์พื้นเมือง บัวพันธุ์ในประเทศ บัวพันธุ์ต่างประเทศ บัวพันธุ์พระราชทาน เป็นต้น

มีวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานีรับเป็นเจ้าภาพในการปลูกบัวทั้งในน้ำและบนบก (ในกระถาง)

ในอนาคต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีฯ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้มีสิ่งก่อสร้างสำคัญเกิดขึ้นแล้วในบริเวณนั้น ได้แก่ หอดูดาว อุทยานเทียนพรรษา โดย ในปี 2556 กรมชลประทานได้รับงบประมาณราว 53 ล้านบาท ในการขุดลอกบึงหนองช้าง

อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีฯ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบัวนานาพันธุ์ โลกจะต้องรู้จักจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เป็น “เมืองบัวโลก” (Lotus City) แล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ ชีววิถีปลอดสารพิษ สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและใช้ประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้การปลูกป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติธรรม

ซึ่งจะเป็น “อุบลโมเดล” (Ubol Model) ให้เป็นกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวมเชิงบูรณาการในลักษณะราษฎร์ร่วมแรงรัฐพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

อุทยานบึงบัวอุบราชธานีเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดสถาปนาในวันนี้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ57 ปีก่อน.

“ซี.12”

ข้อมูล :  http://www.thairath.co.th/column/pol/corner/306275

ภาพ :  http://4.bp.blogspot.com/-0U0wXZ1w5vU/TdOsWtJAv3I/AAAAAAAAADM/uPaSjnIl6pA/s1600/Picture5.jpg