ชาวนาบ้านหนองเม็ก เมืองอุบลฯเมินรถเกี่ยวข้าวชี้สร้างมลพิษ เปลืองค่าใช้จ่าย เมล็ดข้าวหัก

ชาวนาเมืองอุบลฯ ลงแขกเกี่ยวข้าว รักษาคุณภาพเมล็ดข้าว

นายจำลอง ธรรมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 บ้านหนองเม็ก ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ชาวนาบ้านหนองเม็กส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางรายเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้รถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคน แต่สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชนและการพัฒนาบ้านหนองเม็ก องค์กรเกษตรฟื้นฟูพัฒนาการเกษตร ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาของสมาชิกแบบโบราณโดยใช้คน ซึ่งตนเองและสมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่า การเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าว หรือเครื่องจักรกลนั้น ก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษ ซึ่งเปลืองค่าใช้จ่าย เมล็ดข้าวแตกหักง่าย รวมทั้งข้าวไม่มีคุณภาพ

สำหรับการเกี่ยวข้าวแบบโบราณโดยใช้คน อาจจะใช้เวลา แต่ก็คุ้มค่า เนื่องจากข้าวที่ได้มีคุณภาพดี เมล็ดข้าวสวย เวลารับประทานมีความอร่อย ไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ สามารถนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังทำให้คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วย

ข้อมูล   :  ASTV

ภาพประกอบ :  INN   http://p1.s1sf.com/ns/0/wb/i/url/www.innnews.co.th/images/news/2012/6/416950-01.jpg